At Lechu V’Nelcha, we are happy to have your name to daven for your zivug hagun bekorov.

Print out this Tehillim list before you go to mekomes hakedoshim and be mispalel be’ad chaveiro.

To add or remove a name please contact us via the contact form or email us at lvnglobal@lechuvnelcha.org.

מטל בת הענא
מינדל בת חיה מנוחה מושא
מירל אסתר בת פערל
מליא בת סימה
מלכה בת רבקה חיענא
מלכה בת רות
מלכה בת שׂרה פנינה נחמה
מלכה חנה בת בילא רבקה
מלכה יהודית בת שׂרה רויזא
מלכה שׂרה בת חיה דבורה
מרים בת ברכה בילא
מרים בת ליבא רויזא
מרים בת רבקה סימה
מרים בת שרה ריבה
מרים טובה בת רבקה פנינה
מרים מינדל בת שרה מלכה
מרים שׂרה בת צפורה
מרים תמר בת אסתר
נאוה שרה בת לאה בלקה
נחמה וויכנה בת חנה
נחמה יענדלא בת חיה אסתר
נחמה רינה בת גילה אסתר
ניכה בת שינלה
נעמי בלומא בת טובה
סימה עלקא בת טובה
עדינה בת שושנה
עדינה זיסל בת דבורה פריידא
עטרה אשירה בת ברכה גולדה
עטרה בת חשה
פיגא ברכה בת רייזל פניא
פנינה אהובה בת חיה
פנינה יוספה בת וויכנה
פראדל בת טשארנה רחל
צפורה בת שינה נעכה
צפורה יוכבד בת דבורה
רבקה בת גיטל
רבקה בת צפורה
רבקה בת רייזל
רבקה הינדא בת רחל חיה הדס
רות בת בתיה
רות בת הינדא
רות שרה בת אילה
רחל אליענה בת עזריאלה
רחל בת חיה לאה
רחל לאה בת אסתר
רחל לאה בת בלומא
רחל לאה בת חיה פערל
רחל לאנא בת צפורה חנה
רחל מלכה בת טובה
רייזל בת חיה לאה
רייזל העניה בת חנה יאכט
רייזל טויבא בת מלכה יוכבד
רינה בת רות
שושנה בת חיה
שיינדל בת מרים לאה
שירה אריאלה בת דניאלה
שרה בינה בת ברכה פרידל
שרה בת אסתר חנה
שרה בת ביילא ליבא
שרה בת רות
שרה לאה בת חיה חנה
שרה מלכה בת דבורה פריידא
שרה מלכה בת יהודית אורה
שרה צפורה בת רות טשרנא
שרה רחל בת מלכה
שרה שיינדל בת דבורה סימה
שֵׁינָא בת חוה לאה
שׁושׁנה בת פייגא רייצל
שׂרה בת בתיה
שׂרה בת נעטל
שׂרה בת צפורה חנה
שׂרה דבורה בת חיה
שׂרה טובה בת חנה
שׂרה מלכה בת אסתר רבקה
שׂרה מלכה בת חיה פערל עטיה
שׂרה רבקה בת חיה צירל
שׂרה רחל בת מרים ברכה

אבא דינה בת יוטא
אדל בת חיה לאה
אהובה אלטא חיה בת מִיכְלָא
אורה טליה בת דבורה פיגא
אלטא ברכה בת מלכה אכסה
Barbara אסתר בת
אסתר בת מרים פריידה
אסתר בת רבקה
אסתר הינדא בת דֹרָה טייבל
אסתר נעמי בת ביילה טויבה
אסתר רחל בת נחמה מינצה
אסתר ריזל בת פרידא מרים
בילא בת פייגא חיה
בינה תמר בת רבקה מרים
בלימא רבקה בת צמח
בתיה בת בריינא
בתיה בת חנה לאה
גאלדא בת מלכה
גיטל זעלדה בת אסתר פערל
דבורה בת חיה לאה
דבורה בת מינה
דבורה בת רחל
דבורה דינה בת חיה צִלְקָה
דבורה לאה רייזל בת רחל
דוידה לאה בת אסתר איטה
הינדא בלימה בת מלכה
הינדא בת חנה
הינדא חיה בת הדסה
הינדל לאה בת נוחה שינדל
הניא מלכה בת רבקה
זעלדא רחל בת רייזל
זעלדע בת רבקה
חוה בת חנה שׂרה
חוה שיינא בת חנה ליבא
חיה אסתר בת נעמי
חיה בת פְרֵחָה
חיה בת צפורה דינה
חיה דוסיה בת בלימא
חיה מלכה בת יהודית רחמה
חיה פייגא בת שרה רבקה
חיה ראדה יהודית בת שׂרה
חיה שׂרה בת טשארנא רייזל
חנה בלומה בת מרים
חנה בת אורה לאה
חנה בת אסתר פראדל
חנה בת ברכה
חנה בת חוה לאה
חנה בת חיה
חנה בת יפה שיינדל
חנה לאה בת רחל
חנה מלכה בת פעסל
חנה מרים בת ברכה רחל
חנה מרים בת דינה בריינא
חנה פעריל בת יהודית
(חנה פערל בת חוה פייגא (המזכירה צפורה
חנה פערל בת יהודית
חנה רחל בת יענטל פעסיל
חנה תאלצא בת אסתר רבקה
חסיה מרים בת חיה צפורה
טובה בת רחומה חנה
יהודית איידל בת רייזל סילקא
יהודית בת רינה
יהודית מרים בת חי’ נעכה
יוטא חנה בת יוכבד
יוכבד בת לאה
יוכבד בת שינא דינה
יוכבד חיה ראדיש בת יהודית אורה
יוכבד שיפרה בת ליבא
יעל חנה בת טובה חיה
יפת בת שלומית
לאה בת דינה
לאה בת חנה זיסל
לאה בת נחמה
לאה בת רחל יוכבד
לאה בת שרה
ליאורה דינה בת באשה
ליבא רייזל בת בלומה פרידה
מזל בת נִזהַה